สัญญาอื่นๆ ปี 2564

ลำดับ เลขที่สัญญา ชื่อคู่สัญญา ชื่อสัญญา เอกสาร
1 CR 640011 มหาวิทยาลัยมหิดล (คณะแพทยศาสตร็ศิริราชพยาบาล) สัญญาการให้เงินเชื่อค่ารักษาพยาบาล
2 22-3-2564 บริษัท เวีย กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด บันทึกข้อตกลงสนับสนุนการใช้งานนว้ตกรรม Viabus
3 14-6-2564 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการศึกษาทางไกลระหว่าง สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กับ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
4 001-2564 บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน) บันทึกข้อตกลงเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 โครงการ "ครอบครัวสุขสันต์"