สัญญาอื่นๆ

ลำดับ เลขที่สัญญา ชื่อคู่สัญญา ชื่อสัญญา เอกสาร
1 MOU-21-09-2563 การไฟฟ้านครหลวง บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาโครงการด้านพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน
2 CR 640011 มหาวิทยาลัยมหิดล (คณะแพทยศาสตร็ศิริราชพยาบาล) สัญญาการให้เงินเชื่อค่ารักษาพยาบาล
3 30-07-2563 บมจ.ธนาคารกรุงไทย บันทึกเพิ่มเติมต่อท้ายบันทึกความร่วมมือ (ครั้งที่1)เรื่อง การให้บริการรับชำระค่าโดยสารแบบไร้เงินสด ส่วนต่อขยาย
4 22-3-2564 บริษัท เวีย กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด บันทึกข้อตกลงสนับสนุนการใช้งานนว้ตกรรม Viabus
5 17-09-2563 ลว.17 ก.ย.63 บมจ.ธนาคารกรุงไทย บันทึกเพิ่มเติมต่อท้ายหนังสือรับมอบเครื่อง EDC สำหรับโครงการเครื่อง EDC เพื่อรองรับการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติมภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน
6 14-6-2564 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการศึกษาทางไกลระหว่าง สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กับ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
7 001-2564 บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน) บันทึกข้อตกลงเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 โครงการ "ครอบครัวสุขสันต์"