สัญญารถโดยสารประจำทาง ปี 2563

ลำดับ เลขที่สัญญา ชื่อคู่สัญญา ชื่อสัญญา เอกสาร
81 ร.04/2563 ลว.22 ม.ค.63 บริษัท สมาร์ทบัส จำกัด บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการแก้ไขสัญญา
82 ร.03/2563 ลว.21 ม.ค.63 บริษัท สมาร์ทบัส จำกัด บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการยกเลิกสัญญารถโดยสารประจำทางธรรมดา สาย 104
83 ร.02/2563 ลว.21 ม.ค.63 บริษัท กระแสร์เงินยานยนต์ จำกัด บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการถอนรถโดยสารประจำทางปรับอากาศ สาย 182
84 ร.02/2561 ลว.22 ม.ค.61 บริษัท แอลเอ็มจี ประกันภัย จำกัด (มหาชน) บัททึกข้อตกลงว่าด้วยการทำประกันภัยรถโดยสารทดแทน
85 ร.01/2563 ลว.21 ม.ค.63 บริษัท นรินทร์สุขสันต์ จำกัด บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการแก้ไขสัญญาและขยายเวลาสัญญาแลกเปลี่ยนรถโดยสารปลดระวาง

Pages