สัญญารถโดยสารประจำทาง ปี 2563

ลำดับ เลขที่สัญญา ชื่อคู่สัญญา ชื่อสัญญา เอกสาร
41 ร.46/2563 ลว.04 มิ.ย.63 บริษัท สมาร์ทบัส จำกัด บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการย้ายสถานที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่
42 ร.45/2563 ลว.02 มิ.ย.63 บริษัท บี.วี.เค จำกัด บันทึกข้อตกลงว่าด้วยมาตรการ ดูแล ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา สัญญาให้สิทธิติดภาพโฆษณาภายนอกรถยนต์โดยสารประจำทางธรรมดา
43 ร.44/2563 ลว.02 มิ.ย.63 บริษัท บี.วี.เค จำกัด บันทึกข้อตกลงว่าด้วยมาตรการ ดูแล ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา สัญญาให้สิทธิติดภาพโฆษณาภายในรถยนต์โดยสารประจำทางธรรมดา
44 ร.43/2563 ลว.28 พ.ค.63 บริษัท บางกอก 118 จำกัด บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการยกเลิกสัญญารถโดยสารประจำทางธรรมดา สาย 203
45 ร.42/2563 ลว.28 พ.ค.63 บริษัท บางกอก 118 จำกัด บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการยกเลิกสัญญารถโดยสารประจำทางปรับอากาศ สาย 203
46 ร.41/2563 ลว.28 พ.ค.63 บริษัท ไพศาลสามัคคีขนส่งจำกัด บันทึกข้อตกลงว่าด้วยมาตรการ ดูแล และเยียวยาผู้ประกอบการเดินรถเอกชนร่วมบริการ รถโดยสารประจำทางธรรมดา สาย 92
47 ร.40/2563 ลว.25 พ.ค.63 บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการขยายระยะเวลาการประกันภัยรถโดยสารให้ตรงกับงวดภาษี
48 ร.39/2563 ลว.20พ.ค.63 บริษัท ส.พัชรพล รถร่วม จำกัด บันทึกข้อตกลงว่าด้วยมาตรการ ดูแล และเยียวยาผู้ประกอบการเดินรถเอกชนร่วมบริการ รถโดยสารประจำทางธรรมดา สาย 81
49 ร.38/2563 ลว.20 พ.ค.63 บริษัท ส.พัชรพล รถร่วม จำกัด บันทึกข้อตกลงว่าด้วยมาตรการ ดูแล และเยียวยาผู้ประกอบการเดินรถเอกชนร่วมบริการ รถโดยสารประจำทางปรับอากาศ สาย 81
50 ร.37/2563 ลว.19 พ.ค.63 บริษัท สมาร์ทบัส จำกัด บันทึกข้อตกลงยกเลิกเส้นทางการเดิน รถโดยสารประจำทางธรรมดา สาย 40
51 ร.36/2563 ลว.19 พ.ค.63 บริษัท สมาร์ทบัส จำกัด บันทึกข้อตกลงยกเลิกเส้นทางการเดินรถโดยสารประจำทางปรับอากาศ สาย 28
52 ร.35/2563 ลว.19 พ.ค.63 บริษัท สมาร์ทบัส จำกัด บันทึกข้อตกลงยกเลิกเส้นทางการเดินรถโดยสารประจำทางปรับอากาศ สาย 507
53 ร.34/2563 ลว.19 พ.ค.63 บริษัท สมาร์ทบัส จำกัด บันทึกข้อตกลงยกเลิกเส้นทางการเดินรถโดยสารประจำทางธรรมดา สาย 124
54 ร.33/2563 ลว.19 พ.ค.63 บริษัท สมาร์ทบัส จำกัด บันทึกข้อตกลงยกเลิกเส้นทางการเดินรถโดยสารประจำทางปรับอากาศ สาย 113
55 ร.32/2563 ลว.19พ.ค.63 บริษัท สมาร์ทบัส จำกัด บันทึกข้อตกลงยกเลิกเส้นทางการเดินรถโดยสารประจำทางปรับอากาศ สาย 538
56 ร.31/2563 ลว.19 พ.ค.63 บริษัท สมาร์ทบัส จำกัด บันทึกข้อตกลงยกเลิกเส้นทางการเดินรถโดยสารประจำทางปรับอากาศ สาย 547
57 ร.30/2563 ลว.19 พ.ค.63 บริษัท สมาร์ทบัส จำกัด บันทึกข้อตกลงยกเลิกเส้นทางการเดินรถโดยสารประจำทางปรับอากาศ สาย 558
58 ร.29/2563 ลว.19/2563 บริษัท สมาร์ทบัส จำกัด บันทึกข้อตกลงยกเลิกเส้นทางการเดินรถโดยสารประจำทางปรับอากาศ สาย 48
59 ร.28/2563 ลว.19 พ.ค.63 บริษัท สมาร์ทบัส จำกัด บันทึกข้อตกลงยกเลิกเส้นทางการเดิน รถโดยสารประจำทางธรรมดา สาย 48
60 ร.27/2563 ลว.19 พ.ค.63 บริษัท สมาร์ทบัส จำกัด บันทึกข้อตกลงยกเลิกเส้นทางการเดินรถโดยสารประจำทางปรับอากาศ สาย 40

Pages