สัญญาพันธบัตรองค์การ ปี 2563

ลำดับ เลขที่สัญญา ชื่อคู่สัญญา ชื่อสัญญา เอกสาร
1 พ.03/2563 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สัญญาแต่งตั้งผู้จัดการจัดจำหน่ายพันธบัตรองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 3
2 พ.02/2563 ลว.24 มี.ค.63 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สัญญาแต่งตั้งผู้จัดการจัดจำหน่ายพันธบัตรองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 2