สัญญาเงินกู้ ปี 2565

ลำดับ เลขที่สัญญา ชื่อคู่สัญญา ชื่อสัญญา เอกสาร
1 3/2565 28.มี.ค.65 ธนาคารออมสิน สัญญากู้เงิน Term Loan จำนวน 3,176,283,000 ล้านบาท
2 2/2565 24.มี.ค.65 ธนาคารออมสิน สัญญากู้เงิน Term Loan จำนวน 1,600.00 ล้านบาท
3 1/2565 7มี.ค.65 ธนาคารออมสิน สัญญากู้เงิน Term Loan จำนวน 4,645.00 ล้านบาท
4 1/2565 11.ก.พ.65 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สัญญากู้เงิน Term Loan จำนวน 4,306.66 ล้านบาท