สัญญาเงินกู้ ปี 2563

ลำดับ เลขที่สัญญา ชื่อคู่สัญญา ชื่อสัญญา เอกสาร
1 ก.03/2563 ลว.14 พ.ค.63 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สัญญากู้ยืมเงิน วงเงิน 4,257,998,000.00 บาท
2 ก.02/2563 ลว.28 เม.ย.63 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สัญญากู้เงิน Term Loan จำนวน 7,500.00 ล้านบาท
3 ก.01/2563 ลว.12 มี.ค.63 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สัญญากู้เงิน Term Loan จำนวน 6,428,394 ล้านบาท