สัญญาจ้าง ปี 2564

ลำดับ เลขที่สัญญา ชื่อคู่สัญญา ชื่อสัญญา เอกสาร
1 จ.37/2564 ลว.21 มิ.ย.64 บริษัท ออโต้เทคนิค (ประเทศไทย) จำกัด บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการปรับลดอัตราค่าจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสารปรับอากาศ (ครีม-น้ำเงิน) ยี่ห้ออีซูซุ จำนวน 100 คัน
2 จ.36/2564 ลว.21 มิ.ย.64 บริษัท ออโต้เทคนิค (ประเทศไทย) จำกัด บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการปรับลดอัตราค่าจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสารธรรมดา (ครีม-แดง) ยี่ห้ออีซูซุ จำนวน 529 คัน
3 จ.34/2564 ลว.17 มิ.ย.64 บริษัท แสงเจริญทูลส์ เซ็นเตอร์ จำกัด บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการปรับลดอัตราค่าจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสารธรรมดา (ครีม-แดง) ยี่ห้อมิตซูบิชิ จำนวน 500 คัน
4 จ.33/2564 ลว.17 มิ.ย.64 บริษัท ไทยแสงเจริญ เซอร์วิส จำกัด บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการปรับลดอัตราค่าจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสารปรับอากาศยูโรทู ยี่ห้อแดวู จำนวน 51 คัน
5 จ.32/2564 ลว.16 มิ.ย.64 บริษัท ฮีโน่มอเตอร์สเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการปรับลดอัตราค่่าจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสารธรรมดา (ครีม-นแดง) ยี่ห้อฮีโน่ จำนวน 490 คัน
6 จ.31/2564 ลว.16 มิ.ย.64 บริษัท ฮีโน่มอเตอร์สเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการปรับลดอัตราค่่าจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสารปรับอากาศ (ครีม-น้่ำเงิน) ยี่ห้อฮีโน่ จำนวน 79 คัน
7 จ.30/2564 ลว.1 มิ.ย.64 บริษัท ไซท์ เพรพพาเรชั่น แมเนจเมนท์ จำกัด สัญญาจ้างโครงการประยุกต์ใช้มาตรฐานด้านการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศมาตรฐาน ISO 27001 (การพัฒนาห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายให้เป็นไปตามมาตรฐาน)
8 จ.29/2564 ลว.11 มิ.ย.64 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการขยายระยะเวลาการส่งมอบงานจ้างที่ปรึกษาและการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) การจัดหารถโดยสารตามแผนฟื้นฟูกิจการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ฉบับปรับปรุงใหม่)
9 จ.28/2564 ลว.1 มิ.ย.64 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดับบลิว แอนด์ พี แอดวานซ์ เซอร์วิส บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการแก้ไข เพิ่มเติม สัญญาจ้างจัดทำหนังสือรายงานประจำปี 2563
10 จ.27-1/2564 ลว. 30 เม.ย.64 ห้างหุ้นส่วนฉัตรไชยชนะกิจ บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการขยายระยะเวลาการส่งมอบงานจ้างก่อสร้างลิฟท์โดยสารพร้อมติดตั้งและอุปกรณ์ ขดร.5
11 จ.26/2564 ลว.13 พ.ค.64 บริษัท ฟิวเจอร์คอนสตรัคซั่น จำกัด สัญญาจ้างซ่อมแซมรั้วอู่เมกา-บางนากลุ่มปฏิบัติการเดินรถ 3 เขตการเดินรถที่ 3
12 จ.25/2564 ลว.23 เม.ย.64 นายปุรเชษฐ์ คงเหลือ สัญญาจ้างทำงานด้านคดี
13 จ.24/2564 ลว.23 เม.ย.64 นายสิทธิชัย บุญสุข สัญญาจ้างทำงานด้านติดดตามหนี้และบังคับคดี
14 จ.23/2564 ลว.22 เม.ย.64 บริษัท เจ.บราเธอร์ คอนสตรัคชั่น จำกัด สัญญาจ้างซ่อมแซมปรับปรุงพื้นลานจอดรถโดยสาร อู่คลองเตย ขดร.4
15 จ.22/2564 ลว.9 เม.ย.64 บริษัท ออโต้เทคนิค (ประเทศไทย) สัญญาจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ โดยสารปรับอากาศ (ครีม-น้ำเงิน) ยี่ห้ออีซูซุุ จำนวน 100 คัน
16 จ.21/2564 ลว.9 เม.ย.64 บริษัท ออโต้เทคนิค (ประเทศไทย) สัญญาจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ โดยสารธรรมดา (ครีม-แดง) ยี่ห้ออีซูซุุ จำนวน 529 คัน
17 จ.20/2564 ลว.9 เม.ย.64 บริษัท ฮีโน่มอเตอร์เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด สัญญาจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ โดยสารธรรมดา (ครีม-แดง) ยี่ห้อฮีโน่ จำนวน 490 คัน
18 จ.19/2564 ลว.9 เม.ย.64 บริษัท ฮีโน่มอเตอร์เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด สัญญาจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์โดยสารปรับอากาศ (ครีม-น้ำเงิน) ยี่ห้อฮีโน่ จำนวน 79 คัน
19 จ.18/2564 ลว.9 เม.ย.64 บริษัท แสงเจริญทูลส์ เซ็นเตอร์ จำกัด สัญญาจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์โดยสารธรรมดา (ครีม-แดง) ยี่ห้อมิตซูบิชิ จำนวน 500 คัน
20 จ.17/2564 ลว.9 เม.ย.64 บริษัท ไทยแสงเจริญ เซอร์วิส จำกัด สัญญาจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์โดยสารปรับอากาศยูโรทู ยี่ห้อแดวู จำนวน 51 คัน

Pages