สัญญาจ้าง ปี 2563

ลำดับ เลขที่สัญญา ชื่อคู่สัญญา ชื่อสัญญา เอกสาร
121 จ.48/2563 ลว.22 ก.ค.63 นายคุณนิธิ สุวรรณถาวร สัญญาจ้างทำงานด้านคดี
122 จ.47/2563 ลว.22 ก.ค.63 นายถิรวิทย์ รักเล่ง สัญญาจ้างทำงานด้านคดี
123 จ.46/2563 ลว.22 ก.ค.63 บริษัท 2 มิถุนา วิศวกรรม จำกัด สัญญาจ้างออกแบบก่อสร้างโครงสร้างปล่องลิฟท์โดยสารพร้อมติดตั้งลิฟท์โดยสารและอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด
124 จ.45/2563 ลว.13 ก.ค.63 นายนิติ หวังสุนทรชัย สัญญาจ้างทำงานด้านคดี
125 จ.44/2563 ลว.13 ก.ค.63 นางสาวนัฐกานต์ หนูเกตุ สัญญาจ้างทำงานด้านคดี
126 จ.43/2563 ลว.08 ก.ค.63 นายเสริมสุข บุญมา สัญญาจ้างทำงานด้านคดี
127 จ.42/2563 ลว.03 ก.ค.63 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฉัตรไชยชนะกิจ สัญญาจ้างปรับปรุงพื้นลานจอดรถอู่ไร่ขิง ขดร.6
128 จ.41/2563 ลว.02 ก.ค.63 บริษัท ธนกรทรัพย์มงคล จำกัด สัญญาจ้างรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง อู่นครอินทร์ เขตการเดินรถที่ 7
129 จ.40/2563 ลว.25 มิ.ย.63 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สัญญาจ้างที่ปรึกษาและการจัดทำร่างขอบเขตงาน(TOR)การจัดรถโดยสารตามแผนฟื้นฟูกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ฉบับปรับปรุงใหม่)
130 จ.39/2563 ลว.16 มิ.ย.63 บริษัท นพ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด สัญญาจ้างออกแบบปรับปรุงพื้นลานจอดรถโดยสาร (อู่รังสิต) เขตการเดินรถที่ 1
131 จ.38/2563 ลว.01 มิ.ย.63 ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการแก้ไขสัญญา (ฉบับที่2)
132 จ.37/2563 ลว.25 พ.ค.63 บริษัท รัศมีประทานพร จำกัด บันทึกข้อตกลงแก้ไข เพิ่มเติม สัญญาจ้างตัดเครื่องแบบชุดลำลองพนักงานองค์การ (ฉบับที่ 2)
133 จ.36/2563 ลว.22 เม.ย.63 บริษัท ยูนิเวอร์แซล เมทริกซ์ เทคโนโลยี จำกัด สัญญาจ้างบริการบำรุงรักษาระบบ Call Center 1348 และซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
134 จ.35/2563 ลว.17 เม.ย.63 บริษัท ยูนีค มีเดีย จำกัด สัญญาจ้างผลิตสปอตวีดีทัศน์การเตรียมความพร้อมรถโดยสาร ก่อนนำรถออกวิ่งบริการประชาชน
135 จ.34/2563 ลว.17 เม.ย. 63 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดับบลิว แอนด์ พี แอดวานซ์ เซอร์วิส สัญญาจ้างจัดทำหนังสือรายงานประจำปี 2562
136 จ.33/2563 ลว.17 เม.ย.63 บริษัท รัศมีประทานพร จำกัด บันทึกข้อตกลงแก้ไข เพิ่มเติมสัญญาจ้างตัดเครื่องแบบชุดลำลองพนักงานองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
137 จ.32/2563 ลว.13 เม.ย.63 บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) สัญญาประกันอัคคีภัย เขตการเดินรถที่ 7 (อู่เทศบาลบางบัวทอง)
138 จ.31/2563 ลว.09 เม.ย.63 ร.ต.หญิง นพรัตน์ ลาภนิธิพร สัญญาจ้างทำงานด้านคดี
139 จ.30/2563 ลว.08 เม.ย.63 นายปุรเชษฐ์ คงเหลือ สัญญาจ้างทำงานด้านคดี
140 จ.29/2563 ลว.31 มี.ค.63 ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ สัญญาจ้าง ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

Pages