สัญญาจ้าง ปี 2563

ลำดับ เลขที่สัญญา ชื่อคู่สัญญา ชื่อสัญญา เอกสาร
21 จ150/2563 ลว.30 ต.ค.63 นายไพรัช วิลาทอง บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือน
22 จ149/2563 ลว.29 ต.ค.63 นายณัฐวุฒิ ปร๋อกระโทก บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือน
23 จ148/2563 ลว.29 ต.ค.63 นางสาวธนภรณ์ ขาวคง บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือน
24 จ147/2563 ลว.29 ต.ค.63 นายคุณนิธิ สุวรรณถาวร บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือน
25 จ146/2563 ลว.29 ต.ค.63 นายถิรวิทย์ รักเล่ง บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือน
26 จ145/2563 ลว.29 ต.ค.63 นายนิติ หวังสุนทรชัย บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือน
27 จ144/2563 ลว.29 ต.ค. 63 นางสาวนัฐการต์ หนูเกตุ บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือน
28 จ143/2563 ลว.29 ต.ค.63 นายเสริมสุข บุญมา บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือน
29 จ142/2563 ลว.29 ต.ค.63 นายสิทธิชัย บุุญสุข บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือน
30 จ141/2563 ลว.29 ต.ค.63 นายธิติพล คงคาหลวง บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือน
31 จ140/2563 ลว.29 ต.ค.63 นายณัฐพงศ์ สะภะพันธ์ บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือน
32 จ139/2563 ลว.29 ต.ค.63 นางสาวอภิญญา หนูเรือง บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือน
33 จ138/2563 ลว.29 ต.ค.63 บริษัท ทรีนิตี้พลัส จำกัด สัญญาจ้างผลิตสื่อวีดิทัศน์ และ Presentation แผนฟื้นฟูกิจการองค์การฉบับปรับปรุง
34 จ137/2563 ลว.26 ต.ค.63 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.อาร์.ดี เซอร์วิส สัญญาจ้างทำความสะอาดอาคารสำนักงาน ขดร.2 อู่สวนสยาม
35 จ136/2563 ลว.22 ต.ค.63 บริษัท ซันโซ่ โซลูชั่น เซอร์วิส จำกัด สัญญาจ้างทำความสะอาด กปด. 2,3 สำนักงานเขต ขดร.6 อู่บรมราชชนนี
36 จ135/2563 ลว.20 ต.ค.63 บริษัท ฮีโน่มอเตอร์สเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด สัญญาจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสารปรับอากาศ (ครีม - น้ำเงิน) ยี่ห้อฮีโน่ จำนวน 79 คัน
37 จ134/2563 ลว.20 ต.ค.63 บริษัท ฮีโน่มอเตอร์สเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด สัญญาจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสารธรรมดา (ครีม - แดง) ยี่ห้อฮีโน่ จำนวน 490 คัน
38 จ133/2563 ลว.20 ต.ค.63 บริษัท รักษาความปลอดภัย สยามพิทักษ์ จำกัด สัญญาจ้างรักษาความปลอดภัย กปด.1 อู่มีนบุรี ขดร.2
39 จ132/2563 ลว.20 ต.ค.63 บริษัท รักษาความปลอดภัย สยามพิทักษ์ จำกัด สัญญาจ้างรักษาความปลอดภัย กปด.2 อู่ท่าอิฐ ขดร.7
40 จ131/2563 ลว.20 ต.ค.63 บริษัท รักษาความปลอดภัย สยามพิทักษ์ จำกัด สัญญาจ้างรักษาความปลอดภัย กปด.2 อู่กัลปพฤกษ์ ขดร.5

Pages