สัญญาจ้าง ปี 2563

ลำดับ เลขที่สัญญา ชื่อคู่สัญญา ชื่อสัญญา เอกสาร
1 จ170/2563 ลว.17 พ.ย.63 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการขยายระยะเวลาการส่งมอบงานจ้างที่ปรึกษาและการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) การจัดหารถโดยสารตามแผนฟื้นฟูกิจการองค์การ
2 จ169/2563 ลว.16 พ.ย.63 นางสาวอภิญญา หนูเรือง สัญญาจ้างทำงานด้านดิดตามหนี้และบังคับคดี
3 จ168/2563 ลว.16 พ.ย.63 นายณัฐวุฒิ ปร๋อกระโทก บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการแก้ไข เพิ่มเติมสัญญาจ้างทำงานด้านติดตามหนี้และบังคับคดี
4 จ167/2563 ลว.16 พ.ย.63 นางสาวธนภรณ์ ขาวคง บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการแก้ไข เพิ่มเติม สัญญาจ้างทำงานด้านคดี
5 จ166/2563 ลว.16 พ.ย.63 นายคุณนิธิ สุวรรณถาวร บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการแก้ไข เพิ่มเติม สัญญาจ้างทำงานด้านคดี
6 จ165/2563 ลว.16 พ.ย.63 นายถิรวิทย์ รักเล่ง บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการแก้ไข เพิ่มเติม สัญญาจ้างทำงานด้านคดี
7 จ164/2563 ลว.16 พ.ย.63 นายนิติ หวังสุนทรชัย บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการแก้ไข เพิ่มเติม สัญญาจ้างทำงานด้านคดี
8 จ163/2563 ลว.16 พ.ย.63 นางสาวนัฐกานต์ หนูเกตุ บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการแก้ไข เพิ่มเติม สัญญาจ้างทำงานด้านคดี
9 จ162/2563 ลว.16 พ.ย.63 นายเสริมสุข บุญมา บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการแก้ไข เพิ่มเติม สัญญาจ้างทำงานด้านคดี
10 จ161/2563 ลว.16 พ.ย.63 ว่าที่ ร.ต. หญิง นพรัตน์ ลาภนิธิพร บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการแก้ไข เพิ่มเติม สัญญาจ้างทำงานด้านคดี
11 จ160/2563 ลว.16 พ.ย.63 นายปุรเชษฐ์ คงเหลือ บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการแก้ไข เพิ่มเติม สัญญาจ้างทำงานด้านคดี
12 จ159/2563 ลว.16 พ.ย.63 นายสิทธิชัย บุญสุข บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการแก้ไข เพิ่มเติมสัญญาจ้างทำงานด้านติดตามหนี้และบังคับคดี
13 จ158/2563 ลว.16 พ.ย.63 นายธิติพล คงคาหลวง บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการแก้ไข เพิ่มเติม สัญญาจ้างทำงานด้านคดี
14 จ157/2563 ลว.16 พ.ย.63 นายไพรัช วิลาทอง บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการแก้ไข เพิ่มเติมสัญญาจ้างทำงานด้านติดตามหนี้และบังคับคดี
15 จ156/2563 ลว.16 พ.ย.63 นายณัฐพงศ์ สะภะพันธ์ บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการแก้ไข เพิ่มเติม สัญญาจ้างทำงานด้านคดี
16 จ155/2563 ลว.12 พ.ย.63 นางสาวอภิญญา หนูเรือง บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการแก้ไข เพิ่มเติมสัญญาจ้างทำงานด้านติดตามหนี้และบังคับคดี
17 จ154/2563 ลว.2 พ.ย.63 บริษัท ออโต้เทคนิค (ประเทศไทย) จำกัด สัญญาจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยปรับอากาศ (ครีม-น้ำเงิน) ยี่ห้ออีซูซุ จำนวน 100 คัน
18 จ153/2563 ลว.2 พ.ย.63 บริษัท ออโต้เทคนิค (ประเทศไทย) จำกัด สัญญาจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสารธรรมดา (ครีม-แดง) ยี่ห้ออีซูซุ จำนวน 529 คัน
19 จ152/2563 ลว.30 ต.ค.63 นายปุรเชษฐ์ คงเหลือ บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือน
20 จ151/2563 ลว.30 ต.ค.63 ว่าที่ ร.ต. หญิง นพรัตน์ ลาภนิธิพร บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือน

Pages