สัญญาจ้าง ปี 2562

ลำดับ เลขที่สัญญา ชื่อคู่สัญญา ชื่อสัญญา เอกสาร
101 จ.115/2562 ลว.13 ธ.ค.62 บริษัท ดีเอ็กซ์พี (ไทยแลนด์) จำกัด สัญญาจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์
102 จ.114/2562 ลว.9 ธ.ค.62 บริษัท สตรีม ไอ.ที.คอนซัลติ้ง จำกัด สัญญาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
103 จ.113/2562 ลว.9 ธ.ค.62 บริษัท สตรีม ไอ.ที.คอนซัลติ้ง จำกัด สัญญาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขโครงการเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายระยที่ 1
104 จ.112/2562 ลว.9 ธ.ค.62 บริษัท สตรีม ไอ.ที.คอนซัลติ้ง จำกัด สัญญาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์สำรองข้อมุล (San stroage)
105 จ.111/2562 ลว.4 ธ.ค.62 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.อาร์.ดี.เซอร์วิส บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการแก้ไขเพิ่มเติมการจ่ายเงิน
106 จ.110/2562 ลว.3 ธ.ค.62 บริษัท รามอินทราซอฟต์ จำกัด สัญญาจ้างพัฒนาระบบบริหารสัญญาและคดี สำนักงานใหญ่
107 จ.11/2562 ลว.21 ก.พ. 62 บริษัท นายน์เอ็กซ์เพิร์ท จำกัด บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการยกเลิกข้อความและแก้ไขสัญญาจ้างบำรุงรักษาเว็บไซค์องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
108 จ.109/2562 ลว.3 ธ.ค.62 บริษัท ไดมอนด์ แคร์ เซอร์วิส จำกัด สัญญาจ้างทำความสะอาดอาคารกลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 2และ3 อู่บรมราชชนนี ขดร.6
109 จ.108/2562 ลว.2 ธ.ค.62 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สัญญาจ้างที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
110 จ.107/2562 ลว.29 พ.ย.62 บริษัท เมดิคอล ลิงค์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด สัญญาจ้างพยาบาลวิชาชีพ และเจ้าหน้าที่เทคนิคการแพทย์
111 จ.106/2562 ลว.29 พ.ย.62 บริษัท เมดิคอล ลิงค์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด สัญญาจ้างแพทย์ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ สำนักงานใหญ๋
112 จ.105/2562 ลว.29 พ.ย.62 บริษัท ทรีนิตี้พลัส จำกัด สัญญาจ้างผลิตสกู๊ปประชาสัมพันธ์บัตรโดยสารล่วงหน้าอิเล็กทรอนิกส์
113 จ.104/2562 ลว.26 พ.ย.62 นายรุจชรินทร์ ทองใหญ่ สัญญาจ้างที่ปรึกษาด้านกฎหมายแพ่ง กฎหมายปกครอง และด้านสัญญาทางปกครอง
114 จ.103/2562 ลว.22 พ.ย.62 นางสาวอภิญญา หนูเรือง สัญญาจ้างทำงานด้านติดตามและบังคับคดี
115 จ.102/2562 ลว.22 พ.ย.62 บริษัท แพค เพรส จำกัด สัญญาจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ ขสมก.1-02 และบช.ข.2
116 จ.101/2562 ลว.21 พ.ย.62 บริษัท รักษาความปลอดภัย พี แอนด์ วาย จำกัด สัญญาจ้างทำความสะอาดอาคาร อู่กำแพงเพชร 2
117 จ.100/2562 ลว.21 พ.ย.62 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.อาร์ดี.เซอร์วิส สัญญาจ้างทำความสะอาดอาคาร อู่สวนสยาม ขดร.2
118 จ.10/2562 ลว.15 ก.พ. 62 บริษัท ทรีนิตี้พลัส จำกัด สัญญาจ้างผลิตสื่อวีดีทัศน์การปรับค่าโดยสารรถปรับอากาศรุ่นใหม่
119 จ.09/2562 ลว.12 ก.พ. 62 นายภัทรวัจน์ ทองขาว สัญญาจ้างทำงานด้านคดี
120 จ.08/2562 ลว.11 ก.พ. 62 บริษัท สมหวัง เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด สัญญาจ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศห้อง Server

Pages