สัญญาเช่า ปี 2561

ลำดับ เลขที่สัญญา ชื่อคู่สัญญา ชื่อสัญญา เอกสาร
1 ช.81/2561 บริษัท ที.เค.วาย.ลิสซิ่ง จำกัด สัญญาเช่ารถยนต์ใช้งานสำนักงานพร้อมอุปกรณ์