สัญญาซื้อขาย

ลำดับ เลขที่สัญญา ชื่อคู่สัญญา ชื่อสัญญา เอกสาร
1 ซ.8/2563 ลว.26 พ.ค.63 บริษัท วิคทอรี่ อินสตรูเมนท์ จำกัด บันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติม สัญญาซื้อขายเครื่องตรวจวัดควันดำระบบวัดความทึบแสง แบบไหลผ่าน พร้อมอูปกรณ์ 2 เครื่อง
2 ซ.7/2563 ลว.25 พ.ค.63 บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) สัญญาประกันภัยสุขภาพและประกันอุบัติเหตุ ของ ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ประจำปี พ.ศ.2563
3 ซ.6/2563 ลว.8 เม.ย.62 บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) สัญญาประกันภัยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กลุ่มองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.)
4 ซ.5/2563 ลว.02 เม.ย.63 บริษัท เท็กซ์ทลิส คอนเนคซ์ จำกัด สัญญษซื้อขายผ้าตัดเครื่องแบบพนักงานประจำปี 2563
5 ซ.4/2563 27 มี.ค.63 บริษัท วิคทรอรี่ อินสตรูเม้นท์ จำกัด สัญญาซื้อขาย เครื่องวัดควันดำระบบวัดความทึบแสง แบบไหลผ่าน พร้อมอูปกรณ์ 2 เครื่อง
6 ซ.3/2563 ลว.12 ก.พ.63 บริษัท สตรีม ไอ.ที. คอนซัลติ้ง จำกัด สัญญาซื้อขาย Software Antivirus พร้อมติดตั้ง
7 ซ.2/2563 ลว.31 ม.ค.63 บริษัท สมหวัง เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด สัญญาซื้อขายคอมพิวเตอร์
8 ซ.16/2563 ลว.25 ก.ย.63 บริษัท สตรีม ไอ.ที. คอนซัลติ้ง จำกัด สัญญาซื้อขาย Software Antivirus จำนวน 950 License พร้อมติดตั้ง
9 ซ.15/2563 ลว.10 ก.ย.63 บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) สัญญาประกันอัคคีภัยทรัพย์สินที่ทำการเขตการเดินรถที่ 5 กปด.2 (อู่กัลปพฤกษ์)
10 ซ.14/2563 ลว.10 ก.ย.63 บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) สัญญาประกันอัคคีภัยทรัพย์สินที่ทำการเขตการเดินรถที่ 5 กปด.3 (อู่แสมดำ)
11 ซ.13/2563 ลว.10 ก.ย.63 บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) สัญญาประกันอัคคีภัยทรัพย์สินที่ทำการเขตการเดินรถที่ 5 กปด.1 (อู่พระประแดง)
12 ซ.13/2562 26 ธ.ค.62 บริษัท สตาร์ (ประเทศไทย) จำกัด สัญญาซื้อขายเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดติดตั้ง หรือแขวนพร้อมติดตั้ง
13 ซ.12/2563 ลว.10 ก.ย.63 บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) สัญญาประกันอัคคีภัยทรัพย์สินที่ทำการสำนักงานใหญ่
14 ซ.12/2562 ลว.19 ธ.ค.62 บริษัท โมชดารา จำกัด สัญญาซื้อขายเครื่องนับธนบัตร และเครื่องนับเหรียญ
15 ซ.11/2563 ลว.09 ก.ย.63 บริษัท ฟลอรอลแมนูแฟคเจอริ่ง กรุ๊ป จำกัด สัญญาซื้อขายเจลแอลกอฮอล์ ชนิดหลอด ขนาด 30 ml. จำนวน 30,000 หลอด
16 ซ.11/2562 ลว.19 ธ.ค.62 บริษัท เอสพีเค ซาวด์ ซิสเต็มส์ จำกัด สัญญาซื้อขายเครื่องขยายเสียง พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด
17 ซ.10/2563 ลว.31 ก.ค.63 บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) สัญญาประกันอัคคีภัยคุ้มครองทรัพย์สิน เขตการเดินรถที่ 7 (อู่บางบัวทอง)
18 ซ.10/2562 ลว.16 ธ.ค.62 บริษัท แสงเอกซัพพลายส์ จำกัด สัญญาซื้อขายเครื่องทำน้ำเย็นแบบต่อท่อประปา
19 ซ.09/2562 ลว.25 พ.ย.62 บริษัท เอสพีเค ซาวด์ ซิสเต็มส์ จำกัด สัญญาซื้อขายชุดเครื่องเสียง PA จำนวน 2 ชุด
20 ซ.08/2562 ลว.28 ต.ค.2562 ร้านค้าน้ำดื่มดีวอยด์ สัญญาซื้อขายน้ำดิ่มดีวอยด์

Pages