Viabus และสาย 141

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
มีคำถามสามประเด็นนะคะ 1. ทำไมรถเมล์บางสายไม่เชื่อมต่อกับแอพพลิเคชัน viabus 2. มีแผนในการสร้างระบบติดตามรถเมล์ได้ครบทุกสายทั้งหมดหรือไม่ 3. สาย 141 อยู่ภายใต้การกำกับของใคร สามารถเพิ่มรถได้หรือไม่ เคยรอรถเมล์สายนี้อยู่ 45 นาที ก่อนจะตัดสินใจไม่ไปไหน ระบบการวิ่งรถประจำทางที่ขาดระยะถึง 45 นาทีเป็นปัญหาเกิดจากสาเหตุอะไร สามารถแก้ไขได้หรือไม่ หรือควรทำใจ

เรียน ผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง ขอเรียนว่า 1. ขสมก. มิได้เป็นผู้ให้บริการแอพพลิเคชั่น Viabus โดยตรง กรณีรถโดยสารบางสายที่ไม่เชื่อมต่อแอพพลิเคชั่น Viabus เนื่องจากยังมิได้ติดตั้งระบบ GPS ในการเชื่อมต่อแอพพลิเคชั่น 2. ขสมก. มีแผนในการติดตั้งระบบ GPS ให้ครบบนรถโดยสารทุกสายทุกคัน 3. รถโดยสารสาย 141 อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของเขตการเดินรถที่ 5 มี คุณสิงห์ นาคเด่น เป็นผู้จัดการสายดูแลรถสาย 141 หมายเลขโทรศัพท์ 086-372-6497 หากผู้ใช้บริการต้องการแนะนำการให้บริการสามารถแนะนำได้ที่ผู้จัดการสายโดยตรง หรือโทรสายด่วน Call Center 1348 ตั้งแต่เวลา 05.00-22.00 น. โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ