No manner

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
กระเป๋ารถเมล์ 517 ไม่รับแสกนพร้อมเพย์ ซึ่งปกติขึ้นทุกครั้งแสกนได้ทุกครั้ง พูดจาไม่ดี ปรับปรุงการบริการด้วยนะคะ สภาพ เป็นคนให้บริการ Service Mind ไม่มีผ่านได้ไงก่อน

เรียน คุณผู้ใช้บริการ รถโดยสารประจำทางสายดังกล่าวไม่ได้ขึ้นอยู่ในการควบคุมกำกับดูแลขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ จะร้องเรียนหรือแนะนำบริการ กรุณาโทร 1584 กรมการขนส่งทางบกเป็นผู้ควบคุมกำกับดูแลโดยตรง(ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก)