GPS

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
อยากให้มีการติดตั้ง gps เพื่อดูรถว่าอยู่ตรงไหนแล้ว ผ่านทาง app viabus ค่ะ

เรียนผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว และส่งข้อเสนอความคิดเห็นดังกล่าวให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาต่อไป ขอขอบคุณที่ใช้บริการ