field is required.

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ขอชมเชยคนขับรถเมล์สาย24 ชื่อพี่จักรทิพย์ธนา ขึ้นเจอกี่ครั้งก็เหมือนเดิมพูดทักทายสวัสดีขอบคุณผู้โดยสารขึ้นลงรถ บอกป้ายก่อนถึงป้ายทุกป้ายเพื่อให้ผู้โดยสารเตรียมตัวได้ทัน จอดรับผู้โดยสารทุกป้าย ขับรถอยู่ด้านซ้ายตลอด เวลาผู้โดยสารซักถามเส้นทางระหว่างที่ขับรถ ก็จะแนะนำอย่างเต็มใจ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง และส่งเรื่องของท่านให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ดำเนินการจัดทำหนังสือประกาศชมเชยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงานของพนักงาน และพัฒนาการให้บริการที่ดียิ่งขึ้นต่อไป ขอขอบคุณที่ใช้บริการ