84เจ้าเก่าเจ้าเดิม(ขาออก)

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถเมล์ขาดระยะนานมาในเวลาเร่งด่วนทั้งสีแดงและ84ปอ.โดยเฉพาะสีแดงแทบจะหายไปเลยตั้งแต่6.00-6.50เกือบทุกวันส่วนปอ.84 6.10-6.40อยากให้เพิ่มรถอีกคันเพราะคนช่วงนี้เยอะและมีรถมาแค่คันเดียวทำให้คนไม่มีทางเลือกต้องไปเบียดกันอยู่คันเดียวจนแทบจะไม่มีที่เดิน

เรียน คุณผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว ได้ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ นำเป็นข้อมูลดำเนินการปรับปรุงการบริการ โดยเพิ่มความถี่การเดินรถในช่วงเวลาดังกล่าวมากขึ้น และจัดปล่อยรถให้เหมาะสมกับช่วงเวลา/สภาพการจราจร และเป็นไปตามตารางที่กำหนด ให้มีรถวิ่งบริการหมุนเวียนในเส้นทางสม่ำเสมอเพียงพอกับความต้องการของผู้ใช้บริการ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ได้รับความสะดวกในการเดินทางต่อไป . (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ