510 พขร พกส บันทึก ID ได้ดีคัฟ

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
แต่ว่ามีสาย543เริ่มวิ่งดีมาก ตอนนี้การปล่อยรถไม่ตรงขาดช่วงบ่อยเสียดายการจัดการ ยิ่งจะเข้าใกล้ 107 สงสัยจะทีมบริหารเดียวกัน 107 แก้ง่ายๆเพียงมีรถช่วง บ่าย3-6 เย็น ควรมีรถ 3 คันวิ่งคลองเตย-ดินแดง พยามครับพวกเรา ขสมกทำได้ครับเพียง แต่ต้องลงมาทำจริงๆหน้างาน 3G ลงหน้างาน สอบถามข้อเสนอแนะ ลงมือทำสำคัญ 543 ทำดีที่จัดรถเสริม คลอง7ถึงปากทางช่วงเช้า 5-7โงงกำลัดี

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และจัดส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรถประจำทางสาย ปอ.543 นำไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาดำเนินการปรับปรุงแก้ไข โดยการจัดเดินรถวิ่งบริการในเส้นทาง พร้อมทั้งเพิ่มความถี่การปล่อยรถมากขึ้น ให้เหมาะสมกับช่วงเวลาและสภาพการจราจร เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและรองรับกับปริมาณความต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่างเพียงพอต่อไป