509 รถน้อยมากในช่วงเวลาเร่งด่วนระหว่าง 8.00-8.30น. ป้ายอนุสาวรีย์ชัยฯ (ราชวิถี)

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ควรเพิ่มจำนวนรถในเวลาดังกล่าวด้วยครับ เทียบกับ 515 ซึ่งมีเยอะมากและตลอดเวลาจนคนจะไม่มีขึ้นแล้ว มาติดๆกันในช่วงเวลานี้เป็น 10 คันได้ แต่ 509 ไม่มีมาสักคันเลยครับ ในช่วงเวลา 8.00-8.30น.

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และจัดส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรถประจำทางสาย 509 นำไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาดำเนินการปรับปรุงแก้ไข โดยการจัดเดินรถวิ่งบริการในเส้นทาง พร้อมทั้งเพิ่มความถี่การปล่อยรถมากขึ้น ให้เหมาะสมกับช่วงเวลาและสภาพการจราจร เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและรองรับกับปริมาณความต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่างเพียงพอต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอบคุณที่ใช้บริการ