33,90 ไม่รับผู้โดยสาร

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
รถเมล์ปรับอากาศสาย 33 และรถเมล์สาย90 ไม่จอดรับผู้โดยสาร บริเวณป้ายหมู่บ้านมิตรประชา เวลา12.00-12.05

เรียนท่านผู้ร้อง ได้รับเรื่องดังกล่าวแล้วจะประสานผู้เกี่ยวข้องให้ อบรมพนักงานมิให้ประพฤติเช่นนี้อีก จึงเรียนมาเพื่อทราบ