28/8/62 6.xx-6.30 141 มีรถเสีย ที่เหลือปลากระป๋องเลย

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ขอให้จัดการให้ดีกว่านี้ค่ะ รถเสริมควรเยอะกว่ารถระยะยาว

เรียนผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว และส่งข้อเสนอความคิดเห็นดังกล่าวให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการดำเนินการปรับปรุงการเดินรถเพื่อความสะดวกของผู้ใช้บริการต่อไป ขอขอบคุณที่ใช้บริการ