23 ป. 536 ไม่เคยปรับปรุง

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
23 ปอ. 536 รถห่างเป็น ชม. สุดยอดของการให้บริการ เฮงซวยชิบหาย

เรียน คุณผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว ได้ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ นำเป็นข้อมูลดำเนินการปรับปรุงการบริการ โดยเพิ่มความถี่การเดินรถในช่วงเวลาดังกล่าวมากขึ้น และจัดปล่อยรถให้เหมาะสมกับช่วงเวลา/สภาพการจราจร และเป็นไปตามตามรางที่กำหนด ให้มีรถวิ่งบริการหมุนเวียนในเส้นทางสม่ำเสมอเพียงพอกับความต้องการของผู้ใช้บริการ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและให้ได้รับความสะดวกในการเดินทางต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก)