195 รถเมล์ขาดระยะ

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ช่วยปรับการเดินรถสาย 195 ให้หน่อยค่ะ รถเมล์ขาดระยะช่วงเวลาเร่งด่วน รอรถนานกว่าหนึ่งชั่วโมง

เรียนผู้ใช้บิรการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้วดำเนินการส่งเรื่องไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นข้อมูลนำปรับปรุง จัดสรรการปล่อยในช่วงเวลาดังกล่าวให้เพียงพอต่อจำนวนผู้ใช้บริการให้ได้รับความสะดวกรวดเร็วในการเดินทางต่อไป ขอขอบคุณที่แจ้งเรื่องและใช้บริการรถประจำทาง องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ