178

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
เมื่อไรจะเพิ่มบริการรถสายนี้ ช่วยปรับปรุงการอบรมเกี่ยวกับมารยาทของการขับหน่อย เวลาโบกไม่ชอบจอดป้าย โดยเฉพาะรถเมล์ฟรี