178

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถเมล์สาย 178 เส้นนวลจันทร์ วิ่งไม่เคยเป็นเวลาที่แน่ชัด บางวันก้มาบางวันก็ไม่มาในช่วงเช้านะ6.30-8.00น.รถสายนี้เอาแน่นอนไม่ได้เลยจริงๆ คนก็เลยหันไปขึ้นรถแดง หรือรถสายอื่น

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และจัดส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรถประจำทางาสย 178 นำไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาดำเนินการปรับปรุงแก้ไข โดยการจัดเดินรถวิ่งบริการในเส้นทาง พร้อมทั้งเพิ่มความถี่การปล่อยรถมากขึ้น ให้เหมาะสมกับช่วงเวลาและสภาพการจราจร เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและรองรับกับปริมาณความต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่างเพียงพอต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ