178 ไม่จอดป้ายตลาดปัฐวิกรณ์ เวลา 8.00 น.

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
178 ไม่จอดป้ายตลาดปัฐวิกรณ์ เวลา 8.00 น. ถ้ารถเมล์ไม่จอดรับผู้โดยสารตามป้าย แล้วจะมีป้ายรถเมล์ไว้ทำไม.

เรียนผู้ใช้บริการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้วดำเนินการส่งเรื่องไปยังหน่วยงานที่เกียวข้องเรียกพนักงานอบรมโดยรวมเรื่องมารยาทการบริการหยุดรับส่งผู้ใช้บริการประชานตามเครื่องหมายที่กำหนดอย่างเคร่งครัด เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเดินทางต่อไป ขอขอบคุณที่แจ้งเรื่องและใช้บริการรถประจำทาง องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ