156 รถขาดช่วงรอนานมาก

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ รอรถ 156 จากเวลา 15.20 - 16.20 บริเวณป้าย รร สตรีวิทยา๒ ฝังโรงเรียน ขอสอบถาม เรื่องระยะเวลาการปล่อยรถ และ ความถี่ ของรถที่จะต้องมาเข้าป้ายควรที่จะกี่นาที กี่ชั่วโมง

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และขอเรียนว่าได้จัดปล่อยรถประจำทางสาย 156 ตามตารางเวลาที่กำหนดเนื่องจากเวลาดังกล่าวการจราจรมีความหนาแน่นและติดขัดจึงเป็นเหตุให้รถวิ่งหมุนเวียนในเส้นทางไม่เป็นไปตามตารางเวลาที่กำหนดทำให้รถขาดช่วงเป็นเวลานาน อย่างไรก็ตาม ขสมก. ได้จัดส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบปรับปรุงการบริการจัดปล่อยรถให้สอดคล้องและเหมาะสมกับช่วงเวลา เพื่อให้มีรถวิ่งบริการหมุนเวียนในเส้นทางเพียงพอกับผู้ใช้บริการต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ