145 (ธรรมดา)

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
145 (3-40445) ขับรถเร็วมาก ตะคอกผู้โดยสาร จัดการด้วยค่ะ