145 จาก ยูเนียนมอล์ ไป ภาวนา รถสีฟ้ารุ่นใหม่ เก็บ 20 บาท

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถปรับอากาศ NGV สีฟ้ารุ่นใหม่ จาก 11-23 บาท ตามระยะทาง ขึ้นเป็น ระยะทาง 4 กิโลเมตรแรก 15 บาท, ระยะทาง 4-16 กิโลเมตร ราคา 20 บาท, ระยะทาง 16 กิโลเมตรขึ้นไป ราคา 25 บาท จากข้อความด้านบน ยูเนียนมอล์ไปภาวนา 2.5 กิโลเมตร ทำไมกระเป๋าเก็บ 20 บาทคะ ขึ้นช่วงเย็น เลขตั๋ว > 2235017 เบอร์รถ > 16-2377 (3-70424)

เรียน ผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อเท็จจริง ขอเรียนว่า อัตราค่าโดยสารรถสาย 145 (สีฟ้า) จากห้างยูเนียนมอลล์ไปลงซอยภาวนา ค่าโดยสารราคา 15 บาท ตามตารางค่าโดยสารที่กรมการขนส่งทางบกกลางกำหนด ซึ่ง ขสมก. ได้เรียกพนักงานคนดังกล่าวมาอบรมตักเตือนหน้าที่การเป็นผู้ให้บริการที่ดี จัดเก็บค่าโดยสารให้ตรงตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด และหากยังพบกระทำความผิดอีกจะมีโทษสถานหนักตามระเบียบของงองค์การต่อไป ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบอัตราค่าโดยสารได้โดยจะติดไว้บนรถโดยสารทุกคัน และสามารถขอตารางอัตราโดยสารได้ที่อีเมล์ 1348@bmta.co.th หรือสอบถามราคาค่าโดยสารได้ที่สายด่วน Call Center 1348 ตั้งแต่เวลา 05.00-22.00 น. ทุกวันโดยไม่เว้นวันหยุดราชการ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ