142 รอนาน

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ร้องเรียนครั้งที่ 3 วันที่ 8 เมษายน 2562 รอรถแยกบางนา จะไปพระราม 2 เริ่มรอรถเวลาประมาณ 18.55 รถมาถึงเวลาประมาณ 19.45 ช่วยแก้ไขด้วย ถ้าไม่ปรับปรุงก็จะร้องเรียนไปเรื่อยๆ ไม่เลิก

เรียน คุณผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว ได้ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ นำเป็นข้อมูลดำเนินการปรับปรุงการบริการ โดยเพิ่มความถี่การเดินรถในช่วงเวลาดังกล่าวมากขึ้น และจัดปล่อยรถให้เหมาะสมกับช่วงเวลา/สภาพการจราจร และเป็นไปตามตามรางที่กำหนด ให้มีรถวิ่งบริการหมุนเวียนในเส้นทางสม่ำเสมอเพียงพอกับความต้องการของผู้ใช้บริการ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ได้รับความสะดวกในการเดินทางต่อไป . (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ