141 รอบรถห่างเกินไป

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ควรเพิ่มรอบรถให้มากกว่านี้ เนื่องจากวันนี้รอ 30-40 นาที ซึ่งเสียเวลามากๆ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขการปล่อยรถให้สอดคล้องกับสภาพการจราจร เพื่อความสะดวกในการเดินทางของผู้ใช้บริการต่อไป (ขอภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ