137 รอรถนานมากครับ

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
137 ช่วงเช้า 5.30-6.00 รอรถนานมากครับ ไม่ต่ำกว่าครึ่งชม ทุกวัน โดยเฉพาะระยะหลังมานี้