1348 พูดจา ไม่เพราะเวลา ผู้ใช้บริการสอบถามเส้นทาง

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ฝากอบรม พนักงาน1348 ที่รับสาย เวลาผู้ใช้บริการสอบถามเส้นทางให้ พูดจาไพเราะหน่อยนะคะ เพราะไม่ทราบเส้นทางจริงๆๆถึงได้โทรสอบถามคะ แต่กลับพูดจาบอกเส้นทางรถแล้ว แต่ผู้ใช้บริการต้องการความแน่ใจอีก ถามบ่อยก็พูดจาน้ำเสียงฟังแล้วไม่เข้าหูเลยคะ ขอบคุณคะ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงาน 1348 ให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ขอรายละเอียดเพิ่มเติม วันเวลา ที่ใช้บริการ หมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ติดต่อ เพื่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะได้เรียกพนักงานที่กระทำผิดมาสอบสวนข้อเท็จจริงและลงโทษตามระเบียบข้อบังคับขององค์การ (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ