129

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ทะเบียน 12-4317 โบกแล้วไม่จอดป้ายเมเจอร์ ประมาณ18.15

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว และได้ส่งเรื่องให้หน่วยงานทีรับผิดชอบ โดยกำชับเจ้าหน้านายตรวจการและสายตรวจพิเศษที่ยืนจุดป้ายหยุดรถโดยสารบริเวณดังกล่าว เข้มงวดกวดขันพนักงานให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ให้จอดรับส่งผู้โดยสารตรงตามเครื่องหมายหยุดรถประทางทุกครั้งเมื่อมีผู้ใช้บริการ หากได้รับการร้องเรียนโดยมีสายรถ หมายเลขรถ หมายเลขทะเบียนรถ องค์การจะสอบสวนและลงโทษพนักงานผู้กระทำผิดตามระเบียบต่อไป ขอขอบคุณที่ใช้บริการ