115 ไม่จอดทุกป้าย

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ไม่รับ ผดส. ไม่จอดทุกป้าย ตีขวาเลยป้าย

เรียนท่านผู้ร้อง ตามที่ท่านได้ร้องเรียนรถประจำทางสาย 115 ไม่จอดรับผู้โดยสารนั้นด้รับเรื่องแล้วจะแจ้งผู้เกี่ยวข้องให้ดำเนินการแก้ไขเรื่องดังกล่าวอย่างเร่งด่วน ขออภัยที่ท่านไม่ได้รับความสดวก จึงเรียนมาเพื่อทราบ