ไม่ได้รับตั๋วโดยสาร

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
รถเมล์ร่วมสาย 39 เลข 39-6 ทะเบียน 14-7932 กทม. หลังจากข้าพเจ้าชำระเงินค่าบริการไป ไม่ได้รับตั๋วโดยสารกลับมา

เรียนคุณ ณัฐนนท์ ขสมก. ได้รับทราบเกี่ยวกับพฤติกรรมของพนักงานเก็บค่าโดยสารสาย 39-6 ทะเบียน 14-7932 แล้ว ได้แจ้งผู้ประกอบการให้ส่งตัวพนักงานที่กระทำผิดมาชี้แจงข้อเท็จจริงเพื่อพิจารณาลงโทษตามระเบียบต่อไป ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ จึงเรียนมาเพื่อทราบ