ไม่รับผู้โดยสาร203

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
สาย203ไม่รับผู้โดยสารโบกให้จอด2ครั้งยังไม่จอด เวลา6โมง