ไม่รับผู้โดยสาร

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถสาย 137 / 4-4079 / 12-2986 ไม่จอดรับผู้โดยสาร