ไม่รับผู้โดยสาร

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
พนักงานขับรถ ไม่จอดรับ