ไม่รอรับผูโดยสารหน้าเทเวศน์

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถเมลแดงสาย23 หน้าเทเวศ ตอนตีหนึ่งห้านาที ปฎิเสธรับคน อ้างให้รอคันหลังตามมา ก้อรอมาอีก30 40นาที ยังไม่มีมา ทำไมไม่คิดว่าดึกขนาดนี้ จะมีกี่คันมาที ไม่มีน้ำใจ แย่มาก

เรียนผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้วดำเนินการส่งเรื่องไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นข้อมูลอบรมพนักงานโดยรวม เรื่องการมีจิตสำนึกการให้บริการและหยุดรับ-ส่งผู้ใช้บริการตามเครื่องหมายหยุดรับ-ส่งที่กำหนดอย่างเคร่งครัด หากท่านประสบเหตุการณ์เช่นนี้อีก ขอความกรุณาแจ้งเรื่อง หมายเลขข้างรถ เลขทะเบียนรถ เพื่อเป็นข้อมูลตรวจสอบหาผู้กระทำผิดมาลงโทษตามระเบียบองค์การต่อไป