ไม่รอผู้โดยสาร

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
วันที่23 กุมภาพันธ์ 2563 เวลาประมาณ 07.11น. สายรถเมล์ 79 รหัสรถที่อิงจากแอป via bus 13-1456 6-56021 มีผู้โดยสารกำลังจะขึ้นรถ แต่พนักงานขับรถกลับไม่ได้ดูว่าผู้โดยสารกำลังจะขึ้นหรือไม่ ซึ่งอาจที่จะทำให้ผู้โดยสารอาจได้รับอันตราย และ ในเรื่องของการที่รถของขสมก ไม่จอดตรงป้ายรอรถ จึงทำให้เกิดความเสี่ยงในขณะที่ใช้บริการ ยกตัวอย่างเช่น รถที่สวนขึ้นมาตรงช่องว่างระหว่างป้ายรอรถและรถ ทำให้ผู้โดยสารอาจได้รับอันตรายจากรถที่สวนขึ้นมา เป็นต้น จึงอยากที่จะฝากทาง ขส.มก. ว่ากล่าวตักเตือนพนักงานขับรถสายและรหัสอ้างอิงดังกล่าว เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้กับผู้โดสารท่านอื่นอีก สุดท้าย ข้าพเจ้าหวังว่าองค์การขส.มก. องค์การที่ให้บริการประชาชนมานานและได้มาตรฐานสากลควรมีนโยบายหรือแนวทางหรือวิธีการในการจัดการเรื่องดังกล่าว เพื่อไม่ให้เป็นแบบอย่างที่ไม่ดีขององค์กรที่มีมาตรฐานในการเดินรถตามแบบสากล รวมถึงเพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารที่ใช้บริการค่ะ ขอบคุณค่ะ ฝากด้วยนะคะ

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้วและได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ