ไม่ยอมจอด

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
เนื่องจากโบกให้หยุดแล้วไม่หยุด เห็นว่าคนเดียวเลยไม่หยุด หลายครั้งแลเวนะครับ แต่ครั้งนี้เกินไปจริงๆโบกจาก ป้ายสะพางเหลือง จุฬา 36 เลขที่เช็คกับ GPS คือ 12-0032(4-40441)(67)

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้วและได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ