ไม่มีรถเมย์ สาย113

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
รอรถเมย์นานมากๆ. สุดท้ายก้อไม่มี. หลายรอบล้ะน้ะ. เดือดร้อนไม่มีรถกลับ.

เรียนท่านผู้ร้อง ตามที่ท่านได้ร้องเรียนรถประจำาทางสาย 113 รถน้อยนั้นได้รับเรื่องแล้วจะประสานผู้เกี่ยวข้องให้ ปรับเปลี่ยนตารางการเดินรถให้สอดคล้องต่อความต้องการของผู้ใช้ จึงเรียนมาเพื่อทราบ