ไม่จอดรับผู้โดยสาร

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
มีการโบกมือเรียกเเละยืนตรงป้าย ไม่จอดรับผู้โดยสาร ป้ายตรงข้ามตั้งฮั่วเสง เวลาประมาณ 07.33น. หมายเลขรถ13-1849 6-56121[515] อยากให้พนักงานขับรถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเหล่านี้ด้วย

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้วและได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ