ไม่จอดรับผู้โดยสาร

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถประจำทาง เลขที่ 12-0757 (7-50463) [32] สถานที่ ซอยทานสัมฤทธิ์ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 เวลา 15.47 น โดยรถดังกล่าว ได้ขับชิดเลนขวาและเร่งความเร็วเมื่อพบผู้โดยสารโบกมือเรียกรถ เชื่อว่า... น่าจะเช็คจากการบันทึกข้อมูลของ GPS ได้ว่ารถได้จอดป้ายจริงหรือไม่ และน่าจะทราบผู้ขับด้วย เพราะเห็นมีระบบบันทึกการเดินรถอยู่

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ขับรถด้วยความไม่ประมาท จอดรับ-ส่ง ผู้โดยสารตรงตามเครื่องหมายหยุดรถประจำทางทุกครั้งเมื่อมีผู้ใช้บริการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เรียกพนักงานที่กระทำผิดมาสอบสวนข้อเท็จจริงและลงโทษตามระเบียบข้อบังคับขององค์การ (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ