ไม่จอดรับผู้โดยสาร

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
จะมีบรืการเพื่ออะไรค่ะหากไม่จอดป้ายรับผู้โดยสาร ปอ 79 ป้านกน้าหมู่ย้านเพชรพลอย แล้วมาบอกว่าขสมก ขาดทุน ก็เอารถใาวิ่วให้เปลืองน้ำมันเล่นนี่หน่า สดๆวันนี้ ก่อนพิมพ์แจ้งไม่กิน 5นาที

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรถประจำทางสาย 79 ดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด แสดงกิริยาวาจาสุภาพ ทุกครั้งเวลาปฏิบัติหน้าที่ หากได้รับการร้องเรียนเช่นนี้อีกขอความกรุณาแจ้ง หมายเลขรถ หมายเลขทะเบียน พร้อมทั้งวัน เวลา และสถานที่ที่ใช้บริการ เพื่อจะได้สอบสวนและลงโทษพนักงานผู้กระทำผิดตามระเบียบต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ