ไม่จอดรับผู้โดยสาร

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถสาย 29 คนขับ Santad ใบขับขี่ 0034845 ไม่จอดรับผู้โดยสารตรงป้าย จอดเลนกลาง เดินขึ้นรถเกือบโดนรถชน เจอหลายครั้งมากสายนี้อยากให้อบรมคนขับหน่อยครับ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรถประจำทางสาย 29 ดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานขับรถคนดั่งกล่าวให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด เข้าจอดรับ-ส่งผู้โดยสารทุกป้าย หากได้รับการร้องเรียนเช่นนี้อีกขอความกรุณาแจ้ง หมายเลขรถ หมายเลขทะเบียน พร้อมทั้งวัน เวลา และสถานที่ที่ใช้บริการ เพื่อจะได้สอบสวนและลงโทษพนักงานผู้กระทำผิดตามระเบียบต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ