ไม่จอดรถเมล์ สาย147 ป้ายฝั้งตรงข้ามศาลเจ้าแม่งู

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ประจำ ไม่จอดรับ

เรียนท่านผู้ร้อง ตามที่ท่านได้ร้องเรียนรถประจำทางสาย 147 ไม่รับผู้โดยสารนั้นได้รับเรื่องแล้วจะประสานผู้เกี่ยวข้องให้ แก้ไขเรื่องดังกล่าวอย่างเร่งด่วน จึงเรียนมาเพื่อทราบ